10.11.2021r.

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.11.2021 (piątek) biuro będzie zamknięte. W przypadku pilnych spraw prosimy o kontakt telefoniczny 516055571.

 

 

Lidzbark 2.9.09.2021

 

    W dniach 2-3. 09.2021 w malowniczo położonym ośrodku „Danusia”, nad jeziorem w Lidzbarku, odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt współpracy. Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- LGD  Pan Andrzej Długołęcki przywitał licznie przybyłych gości, prelegentów oraz partnerów projektu, a także  poprowadził konferencję podsumowującą wspólne przedsięwzięcia.

Wyjątkowo ciekawą prezentację na temat wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się oraz integracji różnych grup społeczno-zawodowych, grup defaworyzowanych, a także młodzieży poprzez wizyty studyjne przedstawicieli obu krajów,  przedstawił Pan Andrzej Długołęcki. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Pani Danuta Kucińska- Prezes LGD- Przyjazne Mazowsze, przedstawicielka Partnera projektu,  omówiła część działań wspólnych oraz indywidualnych, zrealizowanych w projekcie. 

Wyjazd studyjny młodzieży do Niemiec podsumował Pan Krzysztof Główczyńki, prezentując zgromadzonym wymianę doświadczeń i integrację młodych uczestników zarówno z Niemiec jak i z Polski. Przedstawicielka Starosty Żuromińskiego, Pani Marzena Szczepankowska omówiła i przedstawiła relację z wyjazdu studyjnego do Niemiec.

Stronę partnera niemieckiego reprezentowała Pani Bogumiła Jaksch- Burmistrz miasta Oebisfelde, która podzieliła się spostrzeżeniami i podsumowała działania w całym projekcie, dziękując wszystkim za owocną współpracę.

 Kolejni prelegenci zabierający głos w dyskusji zwrócili uwagę na dobre praktyki, które poznali podczas wizyty w Niemczech. Pan Mariusz Godlewski- Burmistrz Raciąża zaobserwował interesujące możliwości aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Uczestnicy konferencji zwiedzili Promenadę Lidzbarską, która została sfinansowana z funduszy unijnych. Dużym zainteresowaniem cieszył się także wyjazd na strzelnicę Bractwa Kurkowego. Pierwszy dzień spotkania zwieńczyła wspólna, uroczysta kolacja i integracja zaproszonych gości.

W drugim dniu konferencji uczestnicy wzięli udział  w wizycie studyjnej w Wiosce Garncarskiej nieopodal Nidzicy. Zwiedzanie ogrodu, praktyczne warsztaty garncarskie zintegrowały wszystkich obecnych. Ognisko i poczęstunek dodatkowo uświetnił wyjazd.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania, partnerem Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling".

Projekt pt. „WYMIANA DOŚWIADCZEŃ , INTEGRACJA, EDUKACJA, ŚRODOWISKO NATURALNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2021

 

W dniu 3 września 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2021, 2/2021. Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych
 
 

Nabór 2/2021 - Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybranych

 

 

 

Protokół z posiedzenia Rady SSS-LGD 03.09.2021

 

19.08.2021r.

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 3 września   b.r. (piątek) od godziny 10:00, w Lidzbarku- Klonowo 82, w sali Konfernencyjnej Ośrodka Wypoczynkowego "Danusia" odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.

6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2021, 2/2021.

7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2021, 2/2021.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

w zakresie

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

 

 

Cel ogólny: 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej 
Cel szczegółowy: 3.1
Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw , rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 

UTWORZENIE MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Zakres tematyczny określony jest w (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

 

Wyznacza się  termin składania wniosków od dnia 19.07.2021 r. do dnia 03.08.2021 r.

Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze)  należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożone  wnioski zostają  potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

 1. Formy wsparcia.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W przypadku rozwoju istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł (poziom dofinansowania do 70%). Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (pełny ZUS).

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji – do  70% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 • Zakres tematyczny operacji

CEL OGÓLNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIE

RODZAJ OPERACJI

3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej

 

3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców

3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach

 

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

 • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków

– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR 2014-2020.

 • są zgodne z LSR 2014-2020;
 • spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.

Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania  podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan w formacie PDF.

Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

 • Limit środków

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 172112,42 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 688 449,68 zł

 • Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na  stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-82, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze 2/2021

Załacznik nr 1 do naboru nr 2/2021

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Biznesplan

Instrukcja wypełnienia biznesplanu

Tabele pomocnicze do biznesplanu

Oświadczenie o wielkości przerdsiębiorstwa

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych

Formularz pomocy de minimis

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html.

 

 

 

 

Podkategorie