Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

w zakresie

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 

 Cel ogólny: 3 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej

 Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców

 Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy

z zakresu

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakres tematyczny określony jest w (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

 

Wyznacza się  termin składania wniosków od dnia 19.07.2021 r. do dnia 03.08.2021 r.

Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze)  należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożone  wnioski zostają  potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

 1. Formy wsparcia.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wsparcie udzielane jest w formie premii.

Wysokość premii na jedna operację wynosi: 60 000,00 zł, która wypłacana będzie w formie płatności ryczałtowej, przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000 zł.

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 • Zakres tematyczny operacji

CEL OGÓLNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIE

RODZAJ OPERACJI

3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej

 

3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców

3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Podejmowanie działalności gospodarczej

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

 • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków

– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

 • są zgodne z LSR 2014-2020;
 • spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.

Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania  podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan w formacie PDF.

Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

 • Limit środków

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 198 201,36 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 792 805,44 zł

 • Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na  stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-82, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

Załącznik nr 1 do naboru nr 1/2021

Wzór wnosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Biznesplan

Instrukcja wypełnienia biznesplanu

Tabele pomocnicze do biznesplanu

Formularz pomocy de minimis

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych

Loklane Kryteria Wyboru Operacji

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

 

 08.06.2021

 

Aktualizacja Planu działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalnej Grupy Działania

Zarząd Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy -  Lokalnej Grupy Działania  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Planu działania wskazujący harmonogram osiągania wskaźników produktu.

Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania dokumentu do wniosku o dodatkowe środki na poddziałanie 19.2 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach bieżącego okresu programowania PROW 2014-2020, który LGD zamierza złożyć do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kwota maksymalna dodatkowych środków o jakie ubiega się LGD wynosi 515 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -2 060 000 PLN.

Aktualizacja dokumentu dotyczy również zwiększenia środków w zakresie poddziałania 19.4 w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji. W związku z wydłużeniem okresu programowania PROW 2014-2020, obsługą kolejnych dodatkowych naborów i obsługą wnioskodawców z obszaru LSR niezbędnym jest zwiększenie również środków na obsługę biura, ponieważ w aktualnym budżecie nie ma zabezpieczenia finansowego na wydłużoną perspektywę finansową PROW 2014-2020 do 2024 roku. Kwota o jaką ubiega się LGD w tym zakresie wynosi 61 800 EUR (przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR 247 202,00 PLN.

Podwyższony budżet na LSR w zakresie 19.2 planuje się przekierować dla potencjalnych wnioskodawców:

-na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w kwocie 195 000 EUR, przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR - 780 000,00 PLN,

-na przedsięwzięcie dotyczące nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej  145 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -580 000,00 PLN.

-na przedsięwzięcie dotyczące nowych miejsc integracji społecznej oraz poprawy stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujacych  175 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -700 000,00 PLN.

Zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach dokumentu za pośrednictwem poczty tradycyjnej przy wykorzystaniu załączonego formularza na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, lub przy wykorzystaniu załączonego formularza na adres poczty elektronicznej: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 23 czerwca 2021 r.

Plan działania

Formularz

 

 

 

 

 

Ciechanów, dnia 07.06.2021r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzegowie, ul. Wyzwolenia 4, w dniu 24 czerwca 2021 r. - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działaności Stowarzyszenia za rok 2020.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2020.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakoczenie obrad Walnego zebrania.

Z uwagi na stan spidemiologiczny, organizatorzy są zobowiązani do przestrzegasnia odpowiednich procedur zwiazanych z przebiegiem WZC. Dlatego też proszę o potwierdzenie udziału telefonicznie tel. (23) 672 13 82, elektronicznie na e-mali Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub sms pod nr tel. 516 055 571 w nieprzekraczającym terminie do dnia 18.06.2021

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

 

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

 

 

zebranie 01

 

    W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, SSS-LGD zaprasza przyszłych Beneficjentów na szkolenia w zakresie :

- podejmowania działalności gospodarczej oraz

- rozwijania działalności gospodarczej.

Przewidywanie rozpoczęcie naboru odbędzie się na przełomie czerwca/lipca 2021 roku.

 

 

 

palakat szkolenie czerwiec Ciechanów

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie