12.02.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020
w zakresie
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Cel ogólny: 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia
Cel szczegółowy: 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału
Przedsięwzięcie: 1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki

 

URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ

 

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 26.02.2018 do dnia 09.03.2018 r.

Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
II. Formy wsparcia.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Wsparcie udzielane jest: w formie premii (na podjęcie działalności gospodarczej)
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł
Intensywność pomocy: 100%
Pomoc ma charakter pomocy de minimis

 

III. Zakres tematyczny operacji

CEL OGÓLNY  CEL SZCZEGÓŁOWY  PRZEDSIĘWZIĘCIE  RODZAJ OPERACJI 
 1. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia  1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału  1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki  Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystyczne

IV. Warunki udzielenia wsparcia
Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
1) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
2) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR 2014-2020.
3) są zgodne z LSR 2014-2020;
4) spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 50% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.


VI. Informacja o wymaganych dokumentach
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CD), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan.
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.


VII. Limit środków

Rodzaj operacji  Limit środków [zł] 
 Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej  200 000,00

 

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

ZAŁĄCZNIKI

- Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

- Załącznik nr 1 do naboru nr 1/2018

- Wzór wniosku o dofinasowanie

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie

- Biznesplan

- Instrukcja wypełniania biznesplanu

- Tabele pomocnicze do biznesplanu

- Ważne informacje przy składaniu wniosku o dofinasowanie

- Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

09.02.2018r.

W związku z odbywającym się 12.02.2018r. spotkaniu informacyjnym dla Beneficjentów w Żurominie biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

26.01.2018

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów szkoleniem dot. przygotowania do aplikowania o wsparcie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 ogłaszamy dodatkowy termin szkolenia w  dniu 23.02.2018 r.

W pierwszej kolejności będa przyjmowane osoby, które nie dostały się na szkolenie w pierwszym terminie.

 

Serdecznie  zapraszamy! Są jeszcze wolne miejsca!

 

OGŁOSZENIE O SZKOLENIU 23.02.2017

Formularz zgłoszeniowy

16.01.2018r.

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD.

Treść zapytania wraz z ofertą cenową do pobrania tutaj.

13.12.2017

 

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zorganizowała na terenie jednej z gmin członkowskich Wystawę Bożonarodzeniową, której celem było kultywowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji związanych z tym Świętem, zainteresowanie społeczności lokalnej twórczością ludową i prezentowanie jej na stoiskach połączone z konkursami. W piątek, 8 grudnia 2017 roku w Hali Sportowej w Glinojecku odbyła się już szósta jej edycja. Współorganizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Pan Łukasz Kapczyński a patronat honorowy objoł Starosta Ciechanowski. Zaproszono wielu gości, w tym starostów pozostałych powiatów subregionu ciechanowskiego, przedstawicieli samorządów szczebla wojewódzkiego i gminnego, publicznych służb zatrudnienia, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, LGD, organizacji pozarządowych. W tym roku wystawa miała szczególną oprawę. Była integralna częścią Konferencji „Partnerstwo lokalne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” zorganizowanej przez ciechanowska Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach, której przedstawiciele instytucji rynku pracy i pomocy społecznej dyskutowali na temat twórczości ludowej i tradycji lokalnych jako inspiracji do samozatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społeczno-zawodowemu w subregionie ciechanowskim.

Wystawa połączona była z dwoma konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę bożonarodzeniową oraz dla dzieci do lat 15 na najładniejszą ozdobę świąteczną. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych bombek, stroików wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych. Dwie komisje konkursowe w składach: Dorota Macioch-Kowalska, Jolanta Skotnicka, Izabela Malesa-Kuś oraz Joanna Hajdas, Halina Pasikowska-Pikus i Kamil Puternicki dokonały oceny stoisk zaprezentowanych przez wystawców.


Werdykt jury w konkursie dla dorosłych na najsmaczniejszą tradycyjna potrawę bożonarodzeniową przedstawiał się następująco:
1. miejsce -  Klub Seniora Glinojeck
2. miejsce - Sołectwo Ościsłowo
3. miejsce -  Klub Seniora w Zielonej
4. miejsce - Aktywne Kobiety Radzanów


Natomiast w konkursie dla dzieci uznano najładniejsze ozdoby świąteczne przygotowane przez:
I miejsce -  MGOK w Glinojecku
II miejsce. - Dzieci z Sadku
III miejsce - GCKSiR Lipowiec Kościelny
IV miejsce - PWDH Leśny Graal Glinojeck ZHP


Dodatkowo przedsiębiorstwo "FIGURA" Centrum Pięknego Ciała ufundowało 2 nagrody specjalne dla najlepszej pracy indywidualnej oraz grupowej:
1. KLUB SENIORA SARNOWO - pogadanka nt. dietetyki oraz pomiary masy ciała
2. Aneta Stankiewicz - masaż relaksacyjny

Natomiast Gminne Centrum Kultury sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym – sekcja DZIECI otrzymało nagrodę specjalną za najbardziej aktywny udział w oprawie artystycznej ufundowaną przez samorząd Glinojeck.

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz nagrody pocieszenia. Miłym akcentem było wręczenie na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck przez Przewodniczącego Rady LGD pisemnego podziękowania za pomoc w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy lokalnych zespołów.

wyst5

wyst1

wyst2

wyst3

wyst4

wyst6

wyst8

wyst9

wyst11

wwyst10