09.09.2019r.

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców z terenu LSR do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie aktualizacji Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSR.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem uwag, którego dotyczą do 26 września 2019 r . Za wszystkie dziękujemy.

                                                                                       

 UZASADNIENIE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

 

  1. Uzasadnienie wprowadzonych zmian

- Bezpośrednią przyczyną zmian w LSR jest aktualizacja Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSR wynikających z niezrealizowania zobowiązania określonego w § 8 ust. 1 umowy ramowej. W związku z tym kwota przewidziana na realizację LSR została obniżona o 1 000 000 zł.

- Zmiany dotyczą także dostosowania wskaźników do zawartych umów z Beneficjentami w ramach pierwszego kamienia milowego 2016-2018.

- Wprowadzone zmiany wynikają z analizy złożonych wniosków/zainteresowania beneficjentów ogłoszonymi naborami.

- Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ponieważ:

  1. a) dostosowują wartości wskaźników i budżety przedsięwzięć do faktycznych obecnych i potencjalnych beneficjentów,
  2. c) wspierają grupy defaworyzowane poprzez alokacje środków na przedsięwzięcia skierowane na otwieranie działalności gospodarczej, który to obszar w szczególności dotyczy osób z grup defaworyzowanych, tj. osób bezrobotnych do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, , osób niepełnosprawnych.
  1. Harmonogram przeprowadzonych prac aktualizacyjnych

1 Konsultacje społeczne LSR – zbieranie propozycji zmian do 26.09.2019

2 Opracowanie projektu zmian w LSR po konsultacji do 30.09.2019

3 Przyjęcie przez WZC zaktualizowanej LSR 10.10.2019 r.

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014 - 2020