26.11.2018r.

„Europejskie Dni Pracodawcy trwają cały rok” pod takim hasłem nasi stali partnerzy, czyli Ciechanowska Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w dniu 9 listopada zorganizowali seminarium w Żurominie. Spotkanie otworzył Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński, który po powitaniu licznie przybyłych uczestników przedstawił przesłanie całego przedsięwzięcia. Podkreślił jednocześnie jak dużą wagę samorząd powiatowy przywiązuje do utrzymania dobrego klimatu współpracy z pracodawcami a takie spotkania są okazją budowania dobrych relacji między różnymi podmiotami rynku pracy. Złożył też wszystkim uczestnikom podziękowanie za wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kreowania pozytywnego wizerunku powiatu. Z kolei Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Joanna Hajdas omówiła w skrócie  aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy i zmiany jakie zanotowano na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, które determinują działalność zarówno pracodawców jak i publicznych służb zatrudnienia. Coraz lepsza sytuacja  na rynku pracy sprawia też, że firmy zaczynają mieć trudności nie tylko z pozyskiwaniem ale również i utrzymaniem pracowników. Wymusza to też na pracodawcach znaczniejsze dostosowanie się do  oczekiwań pracobiorców. W reasumpcji podkreśliła ogromną rolę i znaczenie pracodawców w rozwój lokalnego rynku pracy. Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS Filii WUP  swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia wyników badań w zakresie aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków. Podkreślił jak ogromne znaczenie zarówno dla  pracodawców jak i pracobiorców  mają przedsięwzięcia skierowane w rozwój kapitału ludzkiego. Omówił też efekty wsparcia Krajowym Funduszem Szkoleniowym w subregionie ciechanowskim i powiecie żuromińskim w latach 2017-2018 oraz priorytety wydatkowania środków finansowych tego funduszu na rok   2019. Kontynuacją tej tematyki spotkania były wystąpienia czterech przedstawicieli pracodawców reprezentujących różne branże i sektory gospodarki z powiatu żuromińskiego, którzy zaprezentowali dobre praktyki w zakresie wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz swoją własną ocenę funkcjonowania tego krajowego publicznego instrumentu wsparcia przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Rozwój Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim w działaniach  trzech sektorów - gospodarczego, publicznego i pozarządowego” taki tytuł miała prezentacja przedstawiciela  Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Prelegent omówił aspekty powstawania podmiotów społecznych oraz przykłady funkcjonujących w powiecie żuromińskim spółdzielni socjalnych. Z zainteresowaniem uczestnicy seminarium obejrzeli też film przedstawiający ciekawe pomysły na działalność gospodarczą  podmiotów charakterystycznych dla sektora ekonomii społecznej.   Prezentację „ EURES wspiera pracodawców w poszukiwaniu najlepszych pracowników”  przedstawił Pan Andrzej Śniegocki asystent  z  Filii WUP w Ciechanowie. Reprezentujący władze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania Przewodniczący Rady LGD przekazał informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków na tworzenie miejsc pracy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014 – 2020 realizowanej przez Stowarzyszenie.  Przedstawił też aktualnie realizowane projekty: „Razem nie damy się wykluczyć” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego i „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” - akronim WIEŚ w ramach programu współpracy,  który zakłada, między innymi wymianę doświadczeń pracodawców  z Polski i Niemiec.  W podsumowaniu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie złożyła w imieniu organizatorów podziękowanie za przygotowanie i przedstawienie interesujących prezentacji a także przykładów dobrych praktyk w zakresie wykorzystania środków publicznych zarówno na przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym jak i na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz  rozwoju przedsiębiorczości.