22.01.2018 r.

W dniu 8.02.2018 r. o godz. 11.30 w Chamsku (Słoneczny Dworek), ul. Parkowa 1 09-300 Żuromin odbędzie się Warsztat nt. wdrażania LSR w 2017 r..

Celem spotkania będzie bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by, lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbiliżają sie one do osiągnięcia celów. Wypracowane wnioski zasilą o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR w 2017r.

Na spotkaniu odbędzie sie dyskusja w celu zebrania informacji na poniższe tematy:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  1. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  1. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoja rolę?
  1. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  1. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  1. Czy procedury naboru/wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  1. Jaka jest skuteczność działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  1. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała cele LSR?
  1. Inne zagadnienia z procesem realizacji LSR.

 

Uczestnikami spotkania będą członkowie Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD, przedstwiciele innych LGD oraz wybrani beneficjenci realizujący projekty.