18.09.2018r.

partnerstwoW dniu 17.09.2018r. 5 sygnatariuszy podpisało porozumienie, którego celem jest współdziałanie oraz partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu ciechanowskiego. Umowę podpisali: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, Oddział Terenowy Towarzystwa Polsko-Estońskiego, Mazowiecka Izba Gospodarcza oraz Powiat Płoński.

W dokumencie strony zobowiązały się do wspólnych działań w następujących obszarach: zmniejszania poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym, w tym poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej, zwiększania potencjału podmiotów ekonomii społecznej, rozwój przedsiębiorczości w subregionie, tworzenia przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, wzrostu świadomości społeczności lokalnych w zakresie ekonomii społecznej, rozwoju turystyki i promocji subregionu, działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, w tym poprzez promocję i wsparcie ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, budowania pozytywnego klimatu dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji społecznie odpowiedzialnego biznesu i społecznie odpowiedzialnego samorządu.