01.02.2017r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD.

Treść zapytania wraz z ofertą cenową do pobrania tutaj.

30.01.2017r.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
z siedzibą w Ciechanowie, ul .Śląska 1, 06 – 400 Ciechanów

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Zakres obowiązków podstawowych:
a) Obsługa administracyjna Biura i prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia
b) Udzielanie informacji na temat LSR
c) Przygotowywanie dokumentów i korespondencji związanej z działalnością LGD
d) Rozliczenie planu rzeczowo- finansowego LGD
e) Obsługa administracyjna WZC, Rady LGD, i Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) przygotowywanie materiałów na WZC oraz posiedzenia Rady i Zarządu,
g) sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,
h) prowadzenie dokumentacji WZC, Zarządu oraz Rady
i) prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia,
j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej
k) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia,
l) zaopatrzenie Biura w materiały biurowe,
m) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
n) realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura

Wymiar czasu pracy:
Umowa o prace w wymiarze ¼ etatu.
Praca w systemie dyżurowym( 2 dyżury w tygodniu po 5 godzin)

Wymagania konieczne:
 wykształcenie co najmniej średnie;
 co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy administracyjnej;
 umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 biegła znajomość obsługa komputera (pakietu MS Office);
 znajomość zagadnień LEADER i PROW;
 umiejętność organizacji pracy;
 umiejętność interpretacji przepisów prawa obowiązującego LGD;
 pożądane prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania pożądane:
 znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia;
 komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność,
 biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 curriculum vitae,
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
 kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów,
 kserokopia dowodu osobistego,
 kserokopia prawa jazdy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
10.02.2017 r., do godz. 15:00
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania ofert:
Biuro Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania ul.Śląska 1,
06-400 Ciechanów; tel. kontaktowy (023) 672-13-79.

Inne informacje:
Osoby, które spełniają wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomione o dalszej procedurze postępowania konkursowego.
Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana telefonicznie kandydatom.

 

19.01.2017r.

czlonkowie 3831143Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, w dniu 3 lutego 2017 roku. Początek posiedzenia o godz. 13:00.
W przypadku braku quorum na godz. 13.30 wyznacza się drugi termin Zebrania, którego uchwały, zgodnie z § 16ust. 3 Statutu, będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.
5. Dyskusja
6. Przyjęcie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji
7. Sprawy organizacyjne.
Dyskusja i wolne wnioski oraz zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Jednocześnie na godzinę 10:30 Przewodniczący Rady zwołał posiedzenie Rady LGD w celu omówienia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji. Z uwagi na wysoką rangę materiałów do dyskusji prosi się Członków Rady o niezawodne uczestnictwo w posiedzeniu.