02.11.2016r.

Uprzejmie informuję, iż w dniach 8-9 listopada b.r. (wtorek, środa) o godzinie 9:00 w sali szkoleniowej przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborze nr 1/2016.
6. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2016.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołecki

24.10.2016r.

„Korzystajmy z funduszy unijnych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw” – takie motto przyświecało Pierwszemu Subregionalnemu Forum Przedsiębiorczości, które dobyło się w dniu 13 października 2016 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie. Współorganizatorami przedsięwzięcia, oprócz urzędów pracy, były trzy Lokalne Grupy Działania naszego subregionu czyli Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy, „Przyjazne Mazowsze” oraz „Północne Mazowsze” a uczestnikami w liczbie 211 głównie przedsiębiorcy i osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego i przasnyskiego. Na bogaty program składały się: posiedzenie plenarne na temat „Jak i gdzie szukać wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy oraz podejmowanie działalności gospodarczej” a także porady indywidualne specjalistów z instytucji dysponujących środkami finansowymi na rozwój przedsiębiorczości. Współgospodarzami sesji plenarnej byli Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Tomasz Sieradz i reprezentujący Starostę Mławskiego Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Antczak, który otworzył posiedzenie i dokonał wprowadzenia do tej części Forum. W swoim wystąpieniu wskazał na trafność pomysłu instytucji rynku pracy, które spełnia oczekiwania odbiorców tj. przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Takie przesłanie potwierdził też w swoim liście otwartym skierowanym do uczestników patron honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik. Kolejni prelegenci a mianowicie: Dorota Urban z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ewelina Gościcka i Danuta Kucińska z Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze”, Jarosław Stefański ze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania oraz Renata Żmijewska z Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” przedstawili możliwości jakie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich daje PROW oraz lokalne strategie rozwoju. Andrzej Wodzyński z ciechanowskiego lokalnego punktu informacyjnego funduszy europejskich omówił osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego skierowane do przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą a Antoni Rutka - ekspert PARP - wsparcie inwestycyjne przedsiębiorców w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Nauka praktyce - Innowacje ITP" taki był temat prelekcji wygłoszonej przez Dyrektora Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Raszynie - prof. Piotra Pasyniuka. Z kolei przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy poinformowali obecnych i przyszłych przedsiębiorców o przepisach prawa jakie obowiązują osoby prowadzące biznes i zatrudniające pracowników.
W dalszej części Forum jego uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad przedstawicieli instytucji, które wcześniej prezentowały się w części plenarnej.
Radio 7 i Kurier Mławski objęły imprezę patronatem medialnym, a wywiady z przedstawicielami organizatorów i uczestnikami przeprowadzili redaktorzy telewizji lokalnej.

      DSC 5520                     DSC 5631  p Stefanski

19.10.2016r.

W dniu 17 października 2016 r. w Lipowcu Kościelnym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.  Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Długołęcki, który przedstawił zebranym zmiany do procedur oceny i wyboru operacji.  Poinformował zebranych, że w związku z wejściem w życie Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 należy dokonać zatwierdzenia nowych procedur, dostosowanych do w/w wytycznych. W dalszej części spotkania przedyskutowano kwestię stawek wynagrodzeń członków Rady LGD. W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.

Do pobrania zaktualizowana:

Procedura oceny wniosków

IMAG0523

10.10.2016r.

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

- wszyscy-

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Posiedzenie Członków, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 80, 06-545 Lipowiec Kościelny w dniu 17 października 2016 roku.
Początek posiedzenia o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum ustala się termin drugiego posiedzenia na godzinę 13:30.


Proponowany porządek posiedzenia:walnezebranie
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zmiany w Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji.
5. Uchwalenie stawek wynagrodzeń członków Rady LGD.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Dyskusja i wolne wnioski.

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD.