20.09.2016r.

Zgodnie z przyjętym planem oraz w związku z przewidzianym na październik 2016 r. terminem pierwszego naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w dniach 03. – 04. października w Biurze LGD (Ciechanów, ul. Śląska 1) odbędzie się szkolenie Członków Rady oraz pracowników biura SSS - LGD.

Tematyka pierwszego dnia szkolenia tj. 3 października (poniedziałek) od godz. 9:00 dotyczyć będzie metodologii opracowywania wniosków oraz ich zgodności ze strategią i przyjętymi kryteriami.

Natomiast w dniu 4 października (wtorek) od godz. 9:00 odbędą się warsztaty z Elektronicznej Oceny Wniosków.

Obowiązkowa obecność na szkoleniu jest warunkiem udziału w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków.

07.09.2016r.

logotypy

Bezrobotni, nieaktywni zawodowo i inne osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej - mieszkańcy powiatu mławskiego (z wyłączeniem miasta Mławy) mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Filię WUP w Ciechanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie oraz LGD Północne Mazowsze.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zbadać swoje predyspozycje przedsiębiorcze oraz uzyskają wiedzę na temat:
- zasad opracowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia,
- procedur składania wniosków i kryteriów wyboru operacji
- kompendium wiedzy w zakresie przygotowania biznes planu
- pozyskiwania środków finansowych na samozatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości

Miejsce szkolenia: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie - sala Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Termin szkolenia: 29 - 30.09.2016 r. w godz. 9.30 – 15:00.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie (pokoje 208, 211) lub na numery telefonów: 23 672 13 79, 23 673 07 31, 23 654 39 18 w terminie do dnia 23.09.2016 r.

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

logo UP UE

01.09.2016r.

Uwaga! W warsztatach mogą uczestniczyć również zainteresowani mieszkańcy MIASTA I GMINY LIDZBARK – zgłoszenia pod nr tel. 23 673 0731, 23 672 1379.

Ciechanów, 29.08.2016r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje
o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 3 października 2016 r. do dnia 24 października 2016 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

II. Formy wsparcia.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1) Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Premia dla rozpoczynających działalność gospodarczą w wysokości 60 tys. zł. będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej (100% kosztów wskazanych we wniosku i biznes planie).

2) promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
3) organizowania imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne

Wysokość dofinansowania dla operacji określonych w pkt. 2 i 3- do 50 tys. zł. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Intensywność pomocy w zależności od rodzaju beneficjenta wynosi:

- do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

- do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja:

- nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu,

- nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

III. Zakres tematyczny operacji

CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
1. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału 1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki Operacje promujące teren LGD, w tym dziedzictwo materialne, poprzez m.in. lepsze oznakowanie i upowszechnianie obiektów, publikacje, strony internetowe, imprezy
2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego 2.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców 2.1.1 Wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury i imprez   kulturalno- rekreacyjnych Imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym organizowanych przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne

3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej

3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 IV. Warunki udzielenia wsparcia

Wyboru operacji dokonuje się spośród wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej (dokonuje biuro LGD), która dotyczy:
1. złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
3. zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

Wyboru operacji dokonuje Rada LGD na podstawie kryteriów określonych w LSR i Procedurze uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków (obydwa dokumenty dostępne na stronie LGD).

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

1) Warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 50% możliwych do uzyskania punktów.
2) Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia) oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać jedynie formularz wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioski należy składać osobiście w terminie i miejscach wskazanych w pkt. I ogłoszenia.

VII. Limit dostępnych środków

   Rodzaj operacji Limit środków [zł]
   Operacje promujące teren LGD, w tym dziedzictwo materialne,  poprzez m.in. lepsze oznakowanie i upowszechnianie obiektów, publikacje, strony internetowe, imprezy 150 000,00
Imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym organizowanych przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne 400 000,00
Operacje polegające na utworzeniu nowego mikroprzedsiębiorstwa 1 500 000,00

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 zamieszczona jest na stronie www.ssslgd.pl.
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 8.00 - 16.00 tel.: 23 672-13-79, fax.: 23 672-13-82, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania formularze wniosków:

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
3) Biznesplan (wersja 2z)

Kryteria wyboru operacji do pobrania tutaj