10.08.2018

 

PLAKAT BIAŁE TŁO OSTATECZNA WERSJA DO DRUKU 1

Wszelkie informacje odnoście projektu 9.1 RPO WM Razem nie damy się wykluczyć znajdują sie w zakładce Projekty/Razem nie damy się wykluczyć

18.06.2018r.

W dniu 2.07.2018 r. od godz 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społeczej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków w ramach naborów nr 4/2018; 5/2018; 6/2018 oraz 7/2018.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

22.01.2018 r.

W dniu 8.02.2018 r. o godz. 11.30 w Chamsku (Słoneczny Dworek), ul. Parkowa 1 09-300 Żuromin odbędzie się Warsztat nt. wdrażania LSR w 2017 r..

Celem spotkania będzie bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by, lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbiliżają sie one do osiągnięcia celów. Wypracowane wnioski zasilą o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR w 2017r.

Na spotkaniu odbędzie sie dyskusja w celu zebrania informacji na poniższe tematy:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  1. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  1. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoja rolę?
  1. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  1. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  1. Czy procedury naboru/wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  1. Jaka jest skuteczność działania Biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  1. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD by skuteczniej realizowała cele LSR?
  1. Inne zagadnienia z procesem realizacji LSR.

 

Uczestnikami spotkania będą członkowie Zarządu i Rady LGD, pracownicy LGD, przedstwiciele innych LGD oraz wybrani beneficjenci realizujący projekty.

 

22.01.2018 r.

W dniach 7-8 lutego 2018r. w Chamsku, ul. Parkowa 1 09-300 Żuromin (Słoneczny Dworek) od godz. 9.30 odbędzie sie szkolenie Członków Rady oraz pracowników biura SSS-LGD.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie podniesienia wiedzy pozwalającej dokonać oceny postępów wdrażania LSR oraz osiagnięcia planowanych wkaźników.

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.