W miesiącach maj – czerwiec w gminach członkowskich odbywały się spotkania informacyjne mające na celu przekazanie społeczności obszaru LGD wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. W ramach przyjętego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dokumentu programowego realizowane będą, między innymi, operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z celów będzie też aktywizowanie bezrobotnych i grup de faworyzowanych we współpracy z samorządami lokalnymi, urzędami pracy i ośrodkami opieki społecznej. Premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów: innowacyjność, przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, generujące nowe miejsca pracy, realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne i wreszcie przedsięwzięcia ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.

19.05.2016r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców, mieszkańców i przedstawicieli środowisk lokalnych na spotkania informacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podczas nich przedstawione zostaną jej główne cele, kryteria przyznawania dofinansowania oraz harmonogram planowanych konkursów.

24.09.2015r.

hPrzewodniczący Rady i pracownicy biura prowadzili kolejne konsultacje ze społecznością gmin członkowskich LGD. Spotkania mają na celu analizę SWOT oraz zdiagnozowanie problemów i propozycji przedsięwzięć, które pozwolą określić podstawowe wskaźniki w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacje odbyły się w Lidzbarku, Szreńsku, Wiśniewie, Siemiątkowie, Radzanowie, Lipowcu Kościelnym i Kuczborku. Cykl zakończą konsultacje w Bieżuniu i Lutocinie w dniu 25 września br.

   i

09.09.2015r.

IMG 0883Przypominamy, że Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania przeprowadza konsultacje społeczne dla mieszkańców w każdej gminie członkowskiej LGD. Spotkania odbyły się już w Glinojecku, Strzegowie, Lubowidzu i Żurominie. Najbliższe odbędzie się 11.09.2015r. w Lidzbarku. Cykl spotkań ma na celu wypracowanie pomysłów i kierunków działań w okresie unijnego programowania PROW 2014-2020. Konsultacje społeczne są otwarte dla wszystkich mieszkańców.

IMG 0866  IMG 0875

IMG 0879  IMG 0887