Historia
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy założone w 1992 r. z inicjatywy osób reprezentujących urzędy pracy, administrację państwową, opiekę społeczną, organy samorządowe, bezrobotnych oraz związki zawodowe. Zarejestrowane w 1994r. W 2009 roku powstała Lokalna Grupa Działania, a stowarzyszenie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Misja
Działania na rzecz rozwoju i promocji Obszaru Nadwkrzańskiego, współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się problematyką społeczną, oraz rozwój i promocja gmin wchodzących w skład LGD, wspieranie działalności urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy.

OBSZARY DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA:

PROBLEMATYKA SPOŁECZNA

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • promocja zdrowia i aktywnych form wypoczynku
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym integracja z otoczeniem

  AKTYWIZACJA ZAWODOWA I INTEGRACJA SPOŁECZNA

 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje i jednostki kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • promocja obszaru LGD, produktów i usług o charakterze lokalnym i regionalnym
 • promocja gospodarcza obszaru w tym działania na rzecz rozwoju agroturystyki, turystyki i gastronomii

  PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

 • działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

  NAUKA, KULTURA, EDUKACJA I WYCHOWANIE

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego