Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półroczefundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 42 661,66 €;

- operacje promujące teren LGD / 19 570,75 ;

- imprezy na obszarze LSR / 76 953,90 ;-2017

I

- utworzenie miejsc pracy w istniejącychprzedsiębiorstwach/ 54 791,71 ;

- zakładanie działalności gospodarczej/ 83 319,19 ;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 .;

- warsztaty mieszkańców / 22 231,67 ;

-

-

-

II

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 80 719,92 ;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 0,00 ;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 110 686,36

-

-

-

2018

I

- uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 11 675,04 .;
- zakładanie działalności gospodarczej / 55 124,10 .;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 53 768,04


- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne/19 536,18 .;

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00 .;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 .;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 0,00 .

-

-

-

II

-
-

-

-

2019

I

- zakładanie działalności gospodarczej /170 00,00 .;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiebiorstwach / 80 447,32

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska/ 9 072,44

-wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu lokalnych produktów i usług/ 0,00

- uruchomienie działalności gospodarczych w zakresie branży turystycznej/ 11 444,72

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych/ 85 383,26

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie/ 0,00

-

-

-

II

  -

-

-

2020

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 166 583,84 €

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 22 101,35 €

- imprezy na obszarze LSR / 78 276,62 €

- operacje promujące teren LGD / 63 835,04 €

- zakładanie działalności godpodarczej / 94 580,98 €

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 0,00 €

-

-

-

II

- warsztaty miszkańców/ 22 190,32 €

- zakładanie działalności gospodarczej/180 000,00 €

-utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 143 817,44 €

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 88 220,73 €

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 32 693,64 €

-

-

-

2021

I

-  
-

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 198 201,36 €

-utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 172 112,42 €


-

-

2022

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej /145  000,00 €

- nowe miejsca integracji społecznej oraz poprawa stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujących/175 000,00 €

- zakładanie działalności gospodarczej/ 195 000,00 €
-

-

-

II


-
-

-

-

2023

I

-

-

-

-

II

-

-

-

-

 


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.[2] Jeśli dotyczy.