Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –  Lokalna Grupa Działania zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutocinie, ul. S. Żeromskiego 2A (09-317 Lutocin) w dniu 13 maja 2024 roku. Początek posiedzenia o godz. 11:00. W przypadku braku quorum na godz. 11: 30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 9. Przedstawienie i przyjęcie Procedur wyboru i oceny operacji składanych rzez wnioskodawców i LGD w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029 wraz z kryteriami.
 10. Przedstawienie i przyjęcie Procedur wyboru i oceny operacji składanych przez grantobiorców w ramach wdrażania LSR na lata 2023 – 2029 wraz z kryteriami.
 11. Przedstawienie i przyjęcie zmian w Regulaminie Rady.
 12. Przedstawienie i przyjęcie Lokalnych kryteriów wyboru.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.
Skip to content