Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu

  1. 1.Planowana ewaluacja PK oraz sprawozdawczość z prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych

Ocena realizacji poszczególnych działań będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki szczegółowo opisane w PK. Ocena efektywności działań PK opierać będzie się na ocenie poszczególnych działań realizowanych w ramach PK, dokonywanych m. in. za pomocą badań ilościowych i jakościowych oraz analizy opinii zamieszczanych w mediach, opinii przedstawianych na spotkaniach z wnioskodawcami oraz ankiet satysfakcji zbieranych po realizacji szkoleń, warsztatów itp. Zaplanowane zostało gromadzenie kwartalnych raportów z realizacji działań informacyjno – promocyjnych PK przez Zarząd LGD i prezentacja wyników na posiedzeniu WZC.

  1. 2.Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w procesie realizacji LSR.

W PK przewidziane są działania mające na celu pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR. Dane będą zbierane w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających informacji i doradztwa (pracownicy biura LGD), przykładowo w zakresie komunikacji interpersonalnej bądź zmian w przepisach dotyczących zasad wsparcia. Informacje zbierane będą podczas działań informacyjnych o zasadach i efektach LSR skierowane do potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców. Pozyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, procedur oraz ewentualnej zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy biura. W sytuacji zaistnienia problemów z wdrażaniem LSR, a także potencjalnego pojawienia się sytuacji niesatysfakcjonującej akceptacji społecznej wdrożone zostaną następujące środki zaradcze:

Tab. Środki zaradcze

Zagrożenie

Środki zaradcze

Różne grupy docelowe Planu Komunikacji co może prowadzić do trudności w przekazywaniu infarmacji Wprowadzenie jasnych zasad podziału pomiędzy działaniami typowo promocyjnymi i aktywizującymi LGD a informacyjnymi i doradczymi realizowanymi przez biuro LGD bądź podmioty działające na rzecz LGD.
Nieufność w stosunku do LGD oraz Samorządu Województwa i przekonanie o ich niedostępności Spotkania informacyjne dla beneficjentów. Okresowe spotkania LGD z Samorządem Województwa
Wykorzystywanie środków unijnych przez jedną z grup interesów Wzajemna kontrola członków stowarzyszenia, w tym JST zaangażowanych w realizację LSR
Brak zrozumienia przekazu przez grupy docelowe Doprecyzowanie informacji w sposób prosty i przejrzysty. Okresowa analiza przekazywanych komunikatów za pomocą dostępnych narzędzi i opinie grup docelowych (badania ankietowe).

Źródło: opracowanie własne (10.11.2015r.)

Wyniki działań realizowanych w ramach PK będą upubliczniane za pomocą internetowych środków przekazu. Raporty i zestawienia będą na bieżąco pojawiały się na stronie internetowej LGD jak również na stronach poszczególnych gmin członkowskich LGD. Na stronach gmin zamieszczany będzie komunikat odsyłający odbiorców do strony internetowej LGD.

Tab.1 Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet PK (finansowanych w ramach poddziałania Koszty bieżące i aktywizacji) oraz planowane efekty działań komunikacyjnych

Termin Cel komunikacji Nazwa działania Adresaci działania(grupy docelowe) Środki przekazu Wskaźniki Budżet Planowane efekty
I półrocze 2016r. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych gwarantujących osiąganie celów LSR

Kampania informacyjna nt. głównych założeń i planowanych efektów LSR na lata 2014 – 2020

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz Organizacje pozarządowe i mieszkańcy oraz grupy defowaryzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR

artykuły i informacje w prasie lokalnej 2 artykuły w prasie lokalnej 7 000,00 Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości ubiegania się o pomoc finansową na realizację operacji, udzielenie inf. o procedurze udzielania wsparcia. Dotarcie z informacją do gr. defaworyzowanych. Poszerzenie wiedzy mieszkańców obszaru na temat LSR i planowanych przedsięwzięć
ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych (urzędy, GOK, GOPS, PUP), skierowane także do grup defaworyzowanych 60 ogłoszeń w siedzibach instytucji publicznych
spotkania informacyjne 15 spotkań informacyjnych / 225 uczestników spotkań
informacje na stronach www SSS-LGD, gmin członkowskich i partnerów 20 informacji na stronach www SSS-LGD, gmin członkowskich i partnerów
doradztwo dla potencjalnych beneficjentów 60 godzin doradczych

II półrocze 2016

i w każdym półroczu lat 2017- 2020

Uzyskanie opinii mieszkańców, potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych na temat LSR, jej głównych celów, kryteriów przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych gwarantujących osiąganie celów LSR Kampania informacyjna na temat planowanych i zrealizowanych efektów LSR – informacja zwrotna

odbiorcy działań i społeczność lokalna z

obszaru LGD

wywiady w lokalnej prasie i radiu 4 wywiady 60 000,00 Zwrot ankiet na poziomie 30% . Otrzymanie zbiorczej opinii na temat LSR, w tym od grup defaworyzowanychPropozycje zmian w LSR i kryteriach
zbieranie opinii podczas imprez na obszarze działania 10 imprez
ankiety na stronach internetowych 200 ankiet zebranych
doradztwo w punktach konsultacyjnych i biurze LGD 300 opinii
II półrocze 2016r. oraz w każdym półroczu 2017, 2018, 2019, 2020 Przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o celach LSR oraz zasadach i kryteriach oceny operacji stosowanych przez organ decyzyjny LGD

Spotkania informacyjne, warsztatowe i szkolenia nt. LSR, zasad

oceniania i wyboru operacji

potencjalni wnioskodawcy przedsiębiorcy, rolnicy, jst, organizacje pozarządowe i mieszkańcy oraz gr. defowaryzowane spotkania informacyjne i szkolenia 10 spotkań i szkoleń 40 000,00 Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD. Dotarcie z informacją do grup defaworyzowanych.

ulotka informacyjna

10 000 rozdysponowanych ulotek
informacje na stronach www 50 ogłoszeń na stronach internetowych
I półrocze 2017r. – II półrocze 2020 – działanie ciągłe Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy szkoleniowo – doradczej świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzania ewentualnych korekt w tym zakresie

Badanie satysfakcji

wnioskodawców LGD dot. jakości pomocy świadczonej przez LGD w zakresie aplikowania o środki finansowe w ramach LSR

Wnioskodawcy operacji w ramach LSR oraz grupy defowaryzowane ankiety w wersji elektronicznej zamieszczane na stronie www oraz rozsyłane na adresy email wnioskodawców ankiety rozesłane do min. 50% wnioskodawców (zakończonych konkursów) 800,00 zwrot ankiet na poziomie min. 30%
II półrocze 2018r. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR po zmianach, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych gwarantujących osiąganie celów LSR

Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR po zmianach oraz możliwościach aplikowania

wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, gr. defowaryzowane

artykuły w prasie lokalnej oraz na stronach www i portalach 2 artykuły 5 000,00 Ponowne poinformowanie beneficjentów o możliwości ubiegania się o pomoc finansową na realizację operacji. Dotarcie z informacją do gr. defaworyzowanych. Poszerzenie wiedzy mieszkańców obszaru na temat LSR i planowanych przedsięwzięć po ewentualnych zmianach.
spotkania 2 spotkania
konsultacje i doradztwo świadczone przez biuro 60 godzin doradztwa
ogłoszenie do grup defaworyzowanych w PUP, OPS, OWES 30 ogłoszeń w instytucjach publicznych
I półrocze 2019r.

Poinformowanie

mieszkańców i środowisk lokalnych o efektach realizacji LSR do 2018r.

Kampania informacyjna nt. zrealizowanych celów i przedsięwzięć do 2018r. i zadań na kolejna lata

wszyscy mieszkańcy obszaru LGD

artykuły i wywiady w prasie lokalnej oraz innych mediach 2 artykuły i wywiady 10 000,00 Wzrost liczby osób poinformowanych o efektach LSR. Zwrot ankiet na poziomie 10%
eventy i imprezy 2 eventy i imprezy
Broszury informacyjne 500 wydanych broszur
I półrocze 2019 – II półrocze 2020 – praca ciągła Przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o celach LSR oraz zasadach i kryteriach oceny operacji stosowanych przez organ decyzyjny LGD w kolejnych latach okresu programowego

Warsztaty i szkolenia nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

potencjalni wnioskodawcy, w tym grupy defowaryzowane

prezentacje i materiały informacyjno – szkoleniowe,

10 spotkań, warsztatów i szkoleń 50 000,00

Wzrost liczby, którzy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu     przygotowywania wniosków i kryteriów ocen stosowanych   przez organ decyzyjny LGD

ulotki informacyjne 10 000 ulotek
I półrocze 2019 – II półrocze 2021 Informacja zwrotna na temat efektów wdrażania LSR Monitorowanie realizacji założeń i celów LSR w tym ewaluacja zlecona

wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR

ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy email wnioskodawców,

ankiety rozesłane do

min. 50% wnioskodawców (zakończonych konkursów)

20 000,00 zwrot ankiet na poziomie min. 30%;   publikacja wyników badań na stronie LGD
badanie ewaluacyjne 2 badania

II półrocze

2021

Poinformowanie środowisk lokalnych i mieszkańców o efektach LSR

Kampania informacyjna o     efektach LSR na lata 2014-2020

wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR

artykuły w prasie lokalnej 2 artykuły 20 000,00 Wzrost liczby odbiorców poinformowanych o efektach LSR i Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
spoty w lokalnym radiu 2 spoty
eventy i imprezy 2 eventy i imprezy
Broszury i ulotki 500 ulotek i broszur
Skip to content