Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW LOKALNYCH

Pomoc jest przyznawana na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1) Osobą fizyczną, która:

  1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. Jest pełnoletnia,
  3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Poziom dofinansowania 80%, jednostki sektora finansów publicznych 63,63%.

 

Projekt (operacja) może być realizowany, jeżeli:

– beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny,

– nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

– będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

– projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

– inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

– minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN

– beneficjent wykaże, że:

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt.5, w tym materiałów,

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r. -zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców w formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie).

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 -5 lat od otrzymania płatności końcowej

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta –nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

WAŻNE!!

Lokalne kryteria wyboru premiują operacje w jak największym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników produktu zawartych w LSR

Skip to content