Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Inkubator przetwórstwa lokalnego

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓBZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM LUB ROZWOJEM INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO  PRODUKTÓW ROLNYCH

Kwota dofinansowania w wysokości maksymalnie 400 000,00 zł

Wkład własny:

Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 %

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą – 30 %

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która:

  1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. Jest pełnoletnia,
  3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2. Zakupu robót budowlanych lub usług,

3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6. Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne,

7. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,

8. Wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne kosz ty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników .

Pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego jest przyznawana, jeżeli:

1. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację, której przedmiotem jest produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

2. Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy.

Trwałość projektu – 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

1. Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce.

2. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

3. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

4. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,

7. Operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, chyba że polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów,

8. Beneficjent wykaże, że:

  1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
  2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
  3. Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
  4. Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

Wspierane będą rodzaje działalności ujęte w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Skip to content