Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Podjęcie działalności gospodarczej

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1) Osobą fizyczną, która:
  1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. Jest pełnoletnia,
  3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.


Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów


Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

– od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r. -zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania

– w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców-w formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości


Utrzymanie firmy – minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej na konto.


Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.


Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana jako:

1) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) Górnictwo i wydobywanie;

3) Działalność usługowa wspomagająca górnictwa i wydobywanie;

4) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych;

8) Produkcja metali;

9) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli

10) Transport kolejowy i lotniczy

11) Gospodarka magazynowa


Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

a) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia

zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,

e) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

f) beneficjent wykaże, że:

– Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,

– Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować,

– Posiada odpowiednie kwalifikacje,


WAŻNE!!!
Lokalne kryteria wyboru premiują operacje w jak największym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników produktu zawartych w LSR
 

 

 
Skip to content