Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Pojęcia ogólne

INFORMACJE OGÓLNE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UBIEGANIEM SIĘ O DOFINANSOWANIE  W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ( pot. ułomna osoba prawna,  niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną. Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe, spółka akcyjna w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, partia polityczna niewpisana do ewidencji.

Mikro przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014.

Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza  10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014

Dziedzictwo lokalne – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami  duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawdy i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.

Budowa  – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane, Dz. U.)

Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane). Przykład: zmiana konstrukcji dachu, powiększenie lub pomniejszenie otworów okiennych lub drzwiowych, zrobienie lukarny na poddaszu. Aby wykonać przebudowę obiektu, musimy często uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Inkubator przetwórstwa lokalnego – obejmuje etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w tym  przywóz począwszy od produkcji podstawowej żywności, aż do uwzględnienia jej przechowywania,  transportu, sprzedaży lub dostarczenia konsumentowi finalnemu oraz tam gdzie jest stosowne  – przywóz, produkcję, wytwarzanie, składowanie, dystrybucję, sprzedaż i dostawy. Inkubatory mogą być  dostosowane do przetwarzania produktów rolnych pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Jest to inwestycja zbiorowa służąca szerszemu gronu odbiorców niż wnioskodawca, dlatego warunkiem przyznania dotacji jest udostępnianie inkubatora innym podmiotom tj. drobnym przetwórcom lub lokalnym producentom rolnym. Z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarne i weterynaryjne, korzystnym rozwiązaniem wydaje się utworzenie osoby prawnej np. stowarzyszenia prowadzącego dz. gosp. albo spółdzielni. Można prowadzić inkubator z nastawieniem na osiągnięcie zysku (wtedy wnioskodawca musi  przedłożyć biznesplan uwzględniający pobierane od korzystających z inkubatora opłaty), albo z założeniem osiągania pewnych dochodów, które zrównoważą koszt utrzymania inkubatora.

Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia).

Innowacyjność – należy rozumieć w szerokim znaczeniu tego słowa, może oznaczać: wprowadzanie nowego produktu, nowego procesu, nowej organizacji lub nowego rynku, nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, wybitnych postaci itp.)

 “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 
Skip to content