Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Procedura monitoringu i ewaluacji beneficjentów

Cel procedury: jest monitorowanie i ewaluacja wdrażania przez beneficjentów „Wdrażania LSR”, w celu sprawdzenia poprawności jego działań i uzyskania informacji na temat ewentualnych zagrożeń w przebiegu realizacji tej operacji.

Zakres procedury: Procedura obejmuje czynności od momentu pozyskania wiedzy o podpisaniu umowy pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentem, aż do momentu analizy wypełnionej przez beneficjenta ankiety.

 

Założenie ogólne:

Monitoring jest procesem ciągłym. Polega na systematycznej analizie wdrażania LSR, wszystkich podejmowanych działań przez LGD oraz otoczenia, na które działania LGD wywołują wpływ. Jednym z elementów podlegających monitoringowi są operacje realizowane przez beneficjentów konkursów jest zobowiązana do monitorowania realizacji tych operacji.

Odpowiedzialnym za monitoring jest Zarząd Stowarzyszenia.

Przebieg Procedury:

1.   LGD pozyskuje informacje o podpisaniu umowy pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem.

2.   Zarząd analizuje harmonogramy realizacji operacji i na ich podstawie tworzy harmonogram ankietowania beneficjentów.

3.   Narzędziem ewaluacji realizacji Projektu przez Beneficjenta jest Ankieta monitorująca.

4.   Ankieta monitorująca jest dostępna na stronie internetowej i w Biurze LGD i stanowiąca załącznik do niniejszej procedury.

5.   Na podstawie zapisów umowy z Samorządem Województwa, Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia ankiety monitorującej na wezwanie właściwej Lokalnej Grupy Działania.

6.   W przypadku realizacji dłuższych, wielodziałaniowych projektów Beneficjent może być wezwany kilkakrotnie do wypełnienia Ankiety monitorującej.

7.   Wypełnione przez Beneficjentów Ankiety monitorujące są przedmiotem analiz Zarządu Stowarzyszenia.

8.   Wnioski z uwag zawartych w Ankietach monitorujących mogą stać się przyczynkiem m.in. do:

–      Wdrożenia pomocy beneficjentowi w przypadku, gdy ma problemy z realizacja swojego projektu;

–      aktualizacji niektórych zapisów LSR.

9.   Wypełnione Ankiety monitorujące są częścią dokumentacji pracy LGD i są archiwizowane.

SCHEMAT PROCEDURY

Skip to content