Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Procedura monitoringu i ewaluacji (oceny) własnej

Cel procedury: jest monitorowanie i ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pracy i oddziaływania na obszar Lokalnej Grupy Działania poprzez ocenę wskaźników produktu, rezultatu, zakresu planowanych przedsięwzięć oraz weryfikację założonych w LSR celów.

Zakres procedury: procedura monitoringu i ewaluacji obejmuje czynności od powołania zespołu do publikacji dokumentu „Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

Założenie ogólne:

Monitoring jest procesem ciągłym. Polega na systematycznej analizie wdrażania LSR, wszystkich podejmowanych działań przez LGD oraz otoczenia, na które działania LGD wywołują wpływ. Odpowiedzialnym za monitoring jest Zarząd Stowarzyszenia. Monitoring jest ściśle powiązany z oceną – ewaluacja własną.

Przebieg procedury:

1.   Walne Zebranie Członków powołuje Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji, który składa się z przedstawicieli wszystkich trzech sektorów.

2.   Zespół spotyka się co najmniej raz w roku i dokonuje oceny (ewaluacji) m.in.:

–        realizacji założonych wskaźników produktu, rezultatu przedsięwzięć;

–        realizacji celów szczegółowych na podstawie wskaźników oddziaływania;

–        ilościowej i jakościowej przeprowadzonych konkursów;

–        aktualności analizy SWOT

–        aktualności i adekwatności procedur;

–        adekwatności wskaźników;

–        postrzegania LGD w otoczeniu;

–        innych zjawisk, zdarzeń, dokumentów itd.

3.   Zespół wykorzystuje różnorodne narzędzia ewaluacji, ale obowiązkowo wypełnia ankietę do ewaluacji własnej, która stanowi część niniejszej procedury.

4.   Zespół może zwrócić się do Zarządu o wykonanie ekspertyz zewnętrznych.

5.   Praca Zespołu kończy się „Raportem ze stanu wdrożenia LSR”.

6.   Raport może zawierać wnioski dotyczące:

–        przeprowadzenia zmian w organizacji pracy Biura LGD

–        przeprowadzenia zmian w systemie informowania o LSR

–        przeprowadzenia zmian w LSR – Aktualizacji LSR

7.   Obsługę logistyczną Zespołu zapewniają pracownicy Biura LGD.

8.   „Raport ze stanu wdrożenia LSR” prezentowany jest na WZC.

Monitoring realizowany będzie w oparciu o następujące podstawowe kryteria:

–        wykorzystanie budżetu LSR,

–        ilość i jakość składanych wniosków,

–        efektywność realizacji operacji wybranych do dofinansowania (osiągnięcie wskaźników, udział podpisanych umów z beneficjentami w stosunku do limitu środków, postęp w wydatkowaniu środków przez beneficjentów),

–        rodzaj operacji (odsetek operacji w wyniku których powstaną miejsca pracy).

Ewaluacja z udziałem zespołu monitorującego i WZC realizowana będzie w oparciu o trzy główne etapy monitoringu:

–        Ex ante –przed uchwaleniem LSR na WZC. Ocena na tym etapie to: odniesienie się do systemu wskaźników, ich poprawności i trafności z wyznaczonymi celami, oraz możliwości ich osiągnięcia, sprawdzenie spójności wewnętrznej zapisów dokumentu. Raport zespołu sporządzony na tym etapie stanowić będzie uzasadnienie uchwały WZC o przyjęciu LSR.

–        w trakcie realizacji LSR. Ocena na tym etapie służy sprawdzeniu czy podjęte działania zmierzają w dobrym kierunku. Czy określone w LSR cele są osiągane zgodnie z założeniami czasowymi i ilościowymi. LGD planuje przeprowadzenie ewaluacji w tym zakresie okresowo w roku 2019 i w roku 2021.

–        po realizacji Strategii. Ocena na tym etapie prowadzona przez Zespół Monitorujący z udziałem ekspertów zewnętrznych. Badanie na tym etapie m na celu: sprawdzenie osiągniętych wskaźników, ocenę skuteczności, efektywności i oddziaływania w stosunku do założeń. Ewaluacja po realizacji LSR przeprowadzona zostanie w roku 2023

SCHEMAT PROCEDURY

Skip to content