Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Promowanie obszaru LGD

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW LOKALNYCH

Pomoc jest przyznawana na promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która:

  1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. Jest pełnoletnia,
  3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Pomoc na projekt nie jest przyznawana w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Poziom dofinansowania:

  1. Pozostałe podmioty 100% [z wyłączeniem osób wykonujących działalność gospodarczą – 30%],
  2. Jednostki sektora finansów publicznych 63,63%.

Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

1. Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny,

2. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

3. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później  niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

4. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

6. Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu nie może być wyższa niż 50 tys. PLN oraz niższa niż 5 tys. PLN,

7. Beneficjent wykaże, że:

  1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
  2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą
  3. zamierza realizować, lub
  4. Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
  5. Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

1. Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców

3. W formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Pomoc na operacje jest przyznawana, jeżeli:

1. Służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych,

2. Nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 – 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu).

 “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wi

 

 
Skip to content