Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Rozwój istniejącej działalności gospodarczej

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1) Osobą fizyczną, która:

Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Jest pełnoletnia,

Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

albo

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze objętym LSR

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka cywilna warunki określone powyżej w pkt. 1 (osoba fizyczna) powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) Zakupu środków transportu –w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne

7) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,Maksymalna kwota do finansowania 300 000 PLN, maksymalny poziom dofinansowania 70%Utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania płatności końcowej.Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

2) Operacja zakłada utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

3) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie utworzenia działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej

2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na utworzenie firmy (Powiatowe Urzędy Pracy, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”);

4) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na utworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego –w przypadku PKD produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojówProjekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

a) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,

f) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

g) beneficjent wykaże, że:

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować,

lub

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

5) Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną

–numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółcePomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest mikroprzedsiębiorcą (do 10 pracowników), albo małym przedsiębiorstwem (do 50 pracowników).Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje,

jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana jako:

1) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) Górnictwo i wydobywanie;

3) Działalność usługowa wspomagająca górnictwa i wydobywanie;

4) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych;

8) Produkcja metali;

9) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli

10) Transport kolejowy i lotniczy

11) Gospodarka magazynowa.

WAŻNE!!!
Lokalne kryteria wyboru premiują operacje w jak największym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników produktu zawartych w LSR

Skip to content