Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU W ZAKRESIE PODJĘCIA WSPÓŁPRACY

Dofinansowanie jest przyznawane na wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

1. W ramach krótkich łańcuchów dostaw,

2. W zakresie świadczenie usług turystycznych,

3. W zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych;

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2. Zakupu robót budowlanych lub usług,

3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,

7. Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne,  

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

1. Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r.

2. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców

3. W formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która:

  1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. Jest pełnoletnia,
  3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

1. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

2. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

3. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

5. Minimalna całkowita wartość projektu (operacji) wynosi nie mniej niż 50 000PLN,

6. Operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, chyba że polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów,

7. Beneficjent wykaże, że:

  1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
  2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
  3. Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
  4. Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

Dofinansowanie na wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą jest przyznawane, jeżeli podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawarły porozumienie o wspólnej realizacji projektu, który ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr i usług.

Przykłady: tworzenie stron internetowych lub portali, które pozwolą dotrzeć do szerszej rzeszy potencjalnych zainteresowanych; wspieranie zadań związanych z logistyką dostaw produktów.

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 – 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

 “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Skip to content