Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Nabór I/2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024

 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

 Cel ogólny 2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego

Cel szczegółowy 2.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury i imprez kulturalno- rekreacyjnych

 z zakresu organizowania imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne

Zakres tematyczny określony jest w (§2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; ( Dz.U. 2019 poz. 664 t.j.)

I. TERMIN, MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 Wyznacza się  termin składania wniosków od dnia 19.01.2024 r. do dnia 05.02.2024 r.

Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze)  należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożone  wnioski zostają  potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

II. FORMY WSPARCIA

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 50 000,00 zł

Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż:

  • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł
  • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

III. ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI

CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
Cel ogólny 2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego Cel szczegółowy 2.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury i imprez   kulturalno- rekreacyjnych

 

 Imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym organizowanych przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne

 

IV. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

  • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
  • są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków;
  • na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR;
  • są zgodne z LSR 2014-2020;
  • spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

V. KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW, KTÓREJ UZYSKANIE JEST WARUNKIEM WYBORU OPERACJI

Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.

Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania  podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.

VI. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy w formacie PDF.

Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

VII. LIMIT ŚRODKÓW

Limit dostępnych środków w naborze wynosi  100 000,00 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 400 000,00 zł

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na  stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 – 15.00 tel.: 23 672-13-82, email: info@ssslgd.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE NABORY AKTUALNE

Skip to content