Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Harmonogram Naboru Wniosków

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja [1]

EFRROW [2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

  

II

– zakładanie działalności gospodarczej/ 42 661,66 €;

– operacje promujące teren LGD / 19 570,75 €;

– imprezy na obszarze LSR / 76 953,90 €;

 

 

2017

I

– utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 54 791,71 €;

– zakładanie działalności gospodarczej/ 83 319,19 €;

– wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 €.;

– warsztaty mieszkańców / 22 231,67 €;

II

– inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.€;

– nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 80 719,92 €;

– szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 0,00 €;

– nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 110 686,36 €

2018

I

– uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 11 675,04 €.;
– zakładanie działalności gospodarczej / 55 124,10 €.;

– utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 53 768,04 €

– nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne/19 536,18 €.;

– inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00 €.;

– wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 €.;

– ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 0,00 €.

II

2019

I

– zakładanie działalności gospodarczej /170 00,00 €.;

– utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 80 447,32 €

– szkolenia z zakresu ochrony środowiska/ 9 072,44 €

-wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu lokalnych produktów i usług/ 0,00 €

– uruchomienie działalności gospodarczych w zakresie branży turystycznej/ 11 444,72 €

– inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych/ 83 116,38 €

– wspólne przedsięwzięcia partnerskie/ 0,00€

II

 

2020

I

– nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 166 583,84 €

– nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 21 969,04 €

– imprezy na obszarze LSR / 60 000,57 €

– operacje promujące teren LGD / 53 344,05 €

– zakładanie działalności gospodarczej / 94 580,98 €

– utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 0,00 €

II

– warsztaty mieszkańców/ 10 018,44 €

– zakładanie działalności gospodarczej/180 000,00 €

-utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 143 817,44 €

– nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 88 220,73 €

– ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 20 921,07 €

2021

I

–  

II

– zakładanie działalności gospodarczej/ 198 201,36 €

-utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 83 383,43 €

 

2022

I

– nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej /105 668,95 €

– nowe miejsca integracji społecznej oraz poprawa stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujących/122 788,01 €

– zakładanie działalności gospodarczej/ 195 000,00 €

II

2023

I

– zakładanie działalności gospodarczej/ 235 382,71 €

II

– imprezy na obszarze LSR /100 000,00€


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.

 

Skip to content