Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Realizacja planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na lata 2023 – 2027 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze” PROW na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy.

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji na temat spójności obszaru SSS-LGD, jego atrakcyjności turystycznej, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru.

Pozyskane informacje posłużą do opracowania jednych z kluczowych rozdziałów nowej strategii rozwoju SSS-LGD.

Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Analiza SWOT

Proces konsultacji społecznych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru SSS – LGD.

Przedmiotem konsultacji jest partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, przy udziale mieszkańców obszaru i przy wsparciu zespołu SSS- LGD ekspertów oraz lokalnych liderów. 

Konsultacje będą obejmowały następujący zakres tematyczny: 

I. Identyfikacja mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans zewnętrznych (analiza SWOT)

II. Analiza problemów, potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru SSS – LGD

III. Określenie celów i przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania strategii oraz rezultatów jej wdrożenia

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR. Przewiduje się większą niż dotychczas specjalizację i ukierunkowanie na osiągnięcie tylko najistotniejszych celów LSR.

Po zakończeniu konsultacji społecznych w gminach zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy analizę wniosków z konsultacji. Raport zostanie zaprezentowany podczas otwartej debaty we wrześniu/październiku, podczas której zostaną wypracowane kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii.

Adresaci  konsultacji to członkowie społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, lokalni liderzy. W ramach konsultacji otwieramy się na pomysły i potrzeby mieszkańców. Mamy przekonanie, że spotkania, bezpośrednia  rozmowa z ludźmi wniesie adekwatne propozycje na rozwiązywanie problemów, wykorzystanie lokalnych potencjałów. Będzie to także okazja do wymiany poglądów,  budowania więzi społecznych  i  umiejętności komunikacyjnych. Analiza uwzględni także grupy defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Do udziału w konsultacjach, które będą trwały od maja do września 2022r., zapraszamy mieszkańców za pośrednictwem naszej strony internetowej, stron internetowych gmin, powiatu, tablic informacyjnych oraz profili społecznościowych. Materiał z prowadzonych konsultacji oraz raport z ich podsumowania będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej w zakładce Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na spotkania według harmonogramu

 

Nazwa Gminy

Data

Godzina

Miejsce Spotkania

1

Glinojeck

09.05.2022

10.00

Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

2

Strzegowo

09.05.2022

13.00

Urząd gminy w Strzegowie

3

Wiśniewo

10.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Wiśniewie

4

Szreńsk

10.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Szreńsku

5

Lipowiec- Kościelny

11.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

6

Kuczbork- Osada

11.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Kuczborku- Osadzie

7

Żuromin

12.05.2022

10.00

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

8

Lubowidz

12.05.2022

13.00

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

9

Bieżuń

13.05.2022

10.00

Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu

10

Lutocin

13.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Lutocinie

11

Radzanów

16.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Radzanowie

12

Siemiątkowo

16.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Siemiątkowie

20.05.2022

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami obszaru SSS-LGD

W dniach 9-16 maja 2022 odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w ramach PROW na lata 2021-2027. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego oraz władze gmin członkowskich. W dniach 9-16 maja 2022 odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w ramach PROW na lata 2021-2027. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego oraz władze gmin członkowskich. Celem spotkania było wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb grup de faworyzowanych, oraz ujęcie odpowiednich i adekwatnych działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikowali mocne i słabe strony swoich obszarów oraz szanse i zagrożenia. Rozmowy dotyczyły także problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gmin. Dzięki konsultacjom zostały wspólnie określone najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania LSR.Wspólnie z uczestnikami wypracowane zostały kierunki rozwoju Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2021-2027. Realizując wieloletni  plan działania SSS- LGD będzie ubiegać się o pozyskanie środków w kwocie 9 mln zł na realizację projektów przez mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania. Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniach i przekazania cennych uwag do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju SSS- LGD.

Skip to content