20.03.2017r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Hali Sportowej w Lidzbarku ul. Nowa 10, w dniu 7 kwietnia 2017r. Posiedzenie rozpocznie sie o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz. 11.30 wyznacza się drugi termin Zebrania, którego uchwały, zgodnie z §16 ust. 3 Statutu, będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za rok 2016 i podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za rok 2016, złożenie wniosku o udzielenie absolutorium i podjęcie uchwały.
7. Sprawy organizacyjne, w tym uzupełnienie składu Zarządu.
8. Dyskusja, wolne wnioski, zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD

zebranie  

Załączniki:

- Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016

16.03.2017r.

Zgodnie z przyjętym planem szkoleń na lata 2016-2022 w dniach 27-28 marca 2017r. w Hotelu Olimpijskim (ul. 17 Stycznia 60A) w Ciechanowie od godz. 9.30 odbędzie sie szkolenie Członków Rady oraz pracowników biura SSS-LGD.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie podniesienia wiedzy i umiejetności w zakresie zasad i kryteriów oceny wniosków składanych przez Beneficjentów LSR 2014-2020. Pierwszego dnia szkolenia tj. 27.03.2017r. odbędzie się część teoretyczna z w/w zakresu, natomiast drugiego odbędą się warsztaty.

Obowiązkowa obecność na szkoleniu jest warunkiem udziału w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków.

08.02.2017r.

20151127093746 alertSzanowni Państwo, informujemy, że możliwość korzystania z generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" zostanie tymczasowa zawieszona.

Możliwość korzystania z generatora wniosków zostanie wyłączona w dniu 21 lutego 2017 r.

Z tego też względu do czasu aktualizacji i ponownego udostępnienia generatora zalecamy przyszłym Wnioskodawcom, aby przygotowywali wnioski w ramach dostępnych, edytowalnych dokumentów (excel i word).

Na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel).

Link do arkusza - Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 zamieszczamy poniżej:

Kalkulator tabel finansowych biznesplanu - rozwój działalności gospodarczej

Kalkulator tabel finansowych biznesplanu - podejmowanie działalności gospodarczej

06.02.2017r.20151127093746 alert

W dniu 3 lutego br. w Strzegowie odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego zatwierdzono nowe lokalne kryteria wyboru operacji.

W celu zapoznania się z dokumentem kliknij tutaj.