Informujemy, że biuro SSS-LGD będzie nieczynne w dniu 9 czerwca br. Dzień wolny za odpracowaniem.

 

 

07.06.2023r.

Mamy przyjemność pinformować, że w dniu 6 czerwca br. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek
o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2023-2027.
 
Dziękujemy mieszkańcom naszych gmin za udział w spotkaniach, konsultacjach oraz w procesie tworzenia LSR. 
 

31.05.2023r.

IMG 6186W dniu 19 maja br. w Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. W zebraniu uczestniczyło 46 członków. Zebranie otworzył pan pan Piotr Kostrzewski – Wójt Gminy Siemiątkowo, który na przewodniczącego Zebrania zaproponował pana Andrzeja Długołęckiego. WZC jednogłośnie poparło tę kandydaturę.

Następnie Sławomir Wiśniewski – Skarbnik Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok. Sprawozdanie finansowe omówiła pani Grażyna Wróblewska - Główna Księgowa, a pani Zofia Leszczyńska – Członek Rady Stowarzyszenia zaprezentowała sprawozdanie Rady za 2022 rok. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Ewa Marciszek odczytała sprawozdanie z kontroli Zarządu oraz postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2022 w tym zakresie. W następnym punkcie pan Sławomir Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z działalności upływającej kadnecji. Przekazał Zebranym informację podsumowującą najistotniejsze sprawy związane z praca Zarządu i Stowarzyszenia.

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił zgromadzonym główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podstawą do opracowania LSR były szerokie konsultacje społeczne, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze. W trakcie konsultacji zostały zidentyfikowane potrzeby lokalnych środowisk, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne oraz przyrodnicze, które wytyczyły kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

Następnie Przewodniczący poinformował zebranych, iż w związku z zapisami wytycznych dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 konieczne są zmiany Statutu Stowarzyszenia.

W związku z końcem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodniczącego Walne Zebranie Członków przystąpiło do wyboru nowych składów tych organów.

Na członków Zarządu zaproponowano: Andrzeja Długołęckiego, Sylwię Sańko, Jerzego Omiecińskiego, Sławomira Wiśniewskiego, Witolda Żerańskiego, Zofię Leszczyńską i Piotra Kwiatkowskiego. Wszyscy kandydaci w głosowaniu jawnym zostali wybrani do Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej natomiast weszli: Ewa Marciszek, Anna Wólf, Dariusz Bobiński, Marian Wilkowski, Marta Barcikowska, Dawid Marczewski, Rafał Nowakowski.

W związku opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz rezygnacją Miasta i Gminy Lidzbark z członkostwa w SSS - LGD podjęto uchwałę o wyborach Rady SSS-LGD. W głosowaniu jawnym w skład organu decyzyjnego weszli: Joanna Hajdas, Jakub Gwoździk, Anita Ziółkowska, Wojciech Gowin, Ryszard Domżalski, Daniel Przybyłkiewicz, Anna Żakiewicz, Renata Zalewska, Bożena Robakiewicz, Renata Sikorska, Mariusz Wąsiewski, Grzegorz Kostrzewski, Łukasz Bedra, Jacek Domagalski, Sylwia Czarnomska.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący przedstawił czekające Stowarzyszenie wyzwania w ramach LSR na lata 2023-2027 oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę.

Skład nowych członków organów Stowarzyszenia przedstawiony jest z zakładce Władze LGD.

 

17.05.2023r.

17845 NRA0L7 800x491Na każdym z kluczowych etapów pracy nad LSR funkcjonował Zespół ds. opracowania LSR na lata 2023-2027, w skład którego powołanych zostało 12 członków Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu, Rady, Dyrektorzy PUP i pracownicy Biura LGD.

Podczas I posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 10.06.2022r. poddano pod dyskusję propozycje zapisów dotyczących diagnozy i analizy SWOT. Za główne problemy społeczne uznano trudną sytuację na lokalnym rynku pracy i pauperyzację mieszkańców obszaru LGD. Zwrócono również uwagę na braki w infrastrukturze turystycznej. Wnioski z posiedzenia posłużyły do uzupełnienia analizy SWOT. Kształt diagnozy i analizy SWOT był poddany konsultacjom społecznym w 12 gminach członkowskich.

Propozycje celów RLKS były przedmiotem dyskusji podczas II posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 10.08.2022r. W wyniku dyskusji Zespół przedstawił propozycje trybu i zasad dla dalszych konsultacji ze społecznością lokalną, w tym diagnozowania potrzeb i oczekiwań oraz formułowania celów LSR.

Podczas III posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 14.10.2022r. (w sprawie celów LSR i kryteriów lokalnych) po dyskusji zaproponowano doprecyzowanie zakresu przedsięwzięć odnoszących się do infrastruktury turystycznej rozszerzając planowany zakres działań możliwych do finansowania.

Podczas IV posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 24.11.2022r. opracowano matrycę logiczną wskaźników LSR oraz uszczegółowiono powiązania problemów z planowanymi działaniami w ramach Strategii. Na podstawie wniosków z posiedzenia wprowadzono zasadę premiowania w kryteriach wyboru operacji tych, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów i wskaźników zapisanych w LSR. Dopracowano także pojęcie innowacyjności w nowym dokumencie programowym.

V posiedzenie zespołu ds. LSR w dniu 15.05.2023r. poświęcone było wypracowaniu ostatecznej wersji wskaźników i identyfikacji grup docelowych LSR.

05.05.2023r.

walne 2023
Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy -

        Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wybowrcze Członków, które odbędzie się 19.05.2023r. w Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie, ul. Reymonta 1. Początek posiedzenia planowany jest na godzinę 10:30. W przypadku braku quorum na godzinę 11:00 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

 


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
6. Sprawozdanie Rady LGD za rok 2022.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2022.
8. Udzielenie Zarządowi absolutorium.
9. Sprawozdanie Zarządu za lata 2018-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR na lata 2023-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SSS-LGD.
13. Wybory Zarządu i podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Wybory Rady i podjęcie uchwały w tym zakresie.
15. Wybory Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w tym zakresie.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Sylwia Sańko

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia dostępne są do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

Podkategorie