19.01.2017r.

czlonkowie 3831143Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, w dniu 3 lutego 2017 roku. Początek posiedzenia o godz. 13:00.
W przypadku braku quorum na godz. 13.30 wyznacza się drugi termin Zebrania, którego uchwały, zgodnie z § 16ust. 3 Statutu, będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.
5. Dyskusja
6. Przyjęcie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji
7. Sprawy organizacyjne.
Dyskusja i wolne wnioski oraz zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Jednocześnie na godzinę 10:30 Przewodniczący Rady zwołał posiedzenie Rady LGD w celu omówienia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji. Z uwagi na wysoką rangę materiałów do dyskusji prosi się Członków Rady o niezawodne uczestnictwo w posiedzeniu.

10.01.2016r.

konsultacjeW związku z planowanymi do uchwalenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji, poniżej zamieszczamy dokumenty do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

Kryteria wyboru operacji – OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 24.01.2017r. do godziny 10:00 wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@ssslgd.pl, w tytule prosimy wpisać odpowiednio: Konsultacje - Kryteria.

06.12.2016r.

W dniu 2 grudnia br. w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia czterech protestów złożonych w ramach naboru nr 1/2016. Rada uznała część protestów w związku z czym poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach operacji Premia dla rozpoczynających działalność gospodarczą – podejmowanie działalności gospodarczej.

Lista rankingowa wniosków
Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania

15.11.2016r.

W dniach 8-9 oraz 14.11.2016r. listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2016. Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych i niewybranych.

Premia dla rozpoczynających działalność gospodarczą – podejmowanie działalności gospodarczej:
Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych
Lista wniosków niewybranych

Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne – Promowanie obszaru objętego LSR:
Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych
Lista wniosków niewybranych

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych:
Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania: Formularz protestu

Protokół z Posiedzenia Rady