17.04.2019r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie, ul. Władysława Reymonta 1 w dniu 30 kwietnia 2019 roku - początek posiedzenia o godz. 9.00. W przypadku braku quorum na godz. 9.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
 1. Dyskusja
 2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za lata 2014-2019
 5. Wybór członków Rady na nową kadencję.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w ramach LSR i podjęcie uchwał.
 7. Przedstawienie zmian w Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.
 8. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 9. Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD

 

walne2017

17.04.2019r.

 

zyczenia wielkanoc 2018

11.04.2019r.

Rekordowa VII Wystawa Wielkanocna

Wystawa Wielkanocna jest cyklicznym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. W piątek 5 kwietnia 2019 roku, w Sali Sportowej w Strzegowie, odbyła się już siódma jej edycja a współorganizatorami byli Wójt Gminy Pan Wiesław Zalewski oraz Filia WUP w Ciechanowie. Patronatem Honorowym przedsięwzięcie objął Starosta Mławski Pan Jerzy Ryszard Rakowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, między innymi: Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Pan Aleksander Kornatowski, Wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Pani Elżbieta Szymanik, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Pan Rafał Woźnowski, Dyrektor ciechanowskiej Filii WUP, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie i Żurominie oraz burmistrzowie i wójtowie z subregionu ciechanowskiego. Wystawa, w której uczestniczyła rekordowa liczba 46 wystawców połączona była z trzema konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszy pasztet i stroik świąteczny oraz dla dzieci do lat 15 na najładniejszego zajączka.

Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych baranków, pisanek wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Hajdas, Sylwia Sańko i Bożena Sękowska dokonała oceny produktów przygotowanych przez wystawców.

Werdykt jury w konkursach dla dorosłych przedstawiał się następująco:

Kategoria stroik

I miejsce- Stowarzyszenie „Nasze Marzenia” w Lubowidzu

II miejsce- Rękodzieło- Barbara Jaszczak - Strzegowo

III miejsce- TULETTE osada rękodzieła Artystycznego - Joanna Wlizło

IV miejsce- Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie

Kategoria pasztet

I miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich z Bryńska

II miejsce- Klub Seniora „Gorące Serca” z Lipowca Kościelnego

III miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich z Mdzewka

IV miejsce- Klub Seniora z Zielonej

Kategoria zając

I miejsce- Szkoła Podstawowa w Ościsłowie

II miejsce- Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” z Glinojecka

III miejsce- Szkoła Podstawowa w Niedzborzu

IV miejsce- Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku-Osadzie Filia Zielona

Laureaci otrzymali nagrody główne przygotowane przez biuro LGD oraz specjalne ufundowane przez Starostę Żuromińskiego, Wójta Gminy i zaproszonych gości. Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom a na ręce współorganizatorów Przewodniczący Rady LGD złożył pisemne podziękowania za Patronat Honorowy i pomoc w przygotowaniu wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy zespołów ludowych i dziecięcych.

Z satysfakcją informujemy, że nasze wspólne stoisko z Filią WUP tradycyjnie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Gadżety i broszury promujące działania LGD i usługi partnera oraz PROW i Europejski Fundusz Społeczny zniknęły ze stolika zanim jeszcze wystawa osiągnęła swój punkt kulminacyjny

DSC 9291   DSC 9311   DSC 9331

DSC 9342   DSC 9384   DSC 9540

DSC 9321   DSC 9453   DSC 9351

 

14.03.2019r.

Rozstrzygnięcie Konkursu na produkt lokalny

 

Dnia 13 marca 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs na produkt lokalny, którego Organizatorem było Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Konkurs miał na celu identyfikację i promocję produktów lokalnych obejmujących  kulinaria i inne wytwory takie jak rękodzieło, twórczość artystyczna lub cykliczne wydarzenia, nawiązujące do lokalnego dziedzictwa.

W ramach konkursu nadeszło wiele barwnych i ciekawych prac z obszaru działania LGD. Jury oceniło wnikliwie i rzetelnie wszystkie prace, zwracając uwagę na ich zgodność z tematyką, pomysłowość oraz nawiązanie do tradycji. Po burzliwych obradach Jury wybrało 4 najlepsze , których autorzy zostaną nagrodzeni wyjazdem do Hiszpanii ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD „Przyjazne Mazowsze” i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

 

- Nagroda dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku
Wydarzenie - Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich- Od 2017 r MGOK w Glinojecku . Przegląd jest doskonałą okazją do zapoznania się z różnymi formami amatorskiej twórczości Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenie daje też możliwość konfrontacji twórczości artystycznej oraz integracji mieszkańców. Uczestnicy Przeglądu mogą zaprezentować swoją twórczość w dwóch kategoriach: forma sceniczna (zespoły wokalne, instrumentalne, chóry i kapele, kabarety, małe formy teatralne) oraz rękodzieło (grafika, malarstwo, rzeźba, wikliniarstwo, haft, gobelin i inne). Autorzy najlepszych prac i prezentacji otrzymują nagrody.

- Nagroda dla Gminnego Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
Wydarzenie -  Uroczystość obchodów wydarzeń z dnia 05.07.1953 r. w Niedziałkach- w miejscu gdzie został pomordowany oddział Armii Krajowej pod dowództwem Wacława Grabowskiego ps. ,,Puszczyk"- cykliczna uroczystość organizowana od 2011 r. Jest podzielona na 3 części: msza polowa, występy artystyczne oraz biesiada partyzancka. Uroczystość wzbogacona jest o rekonstrukcję oblężenia oddziału ,,Puszczyka"


- Nagroda dla  Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie
Twórczość artystyczna- Grupa wokalno - instrumentalna TAKIE TAM z Radzanowa.- Funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie . Składa się z instruktorów oraz wychowanków Domu Kultury. Występuje na wszystkich gminnych uroczystościach z bardzo różnorodnym repertuarem: począwszy od ludowego poprzez lata 50 /60/80 po repertuar współczesny. W jej skład obecnie wchodzą 3 wokalistki oraz dwóch instrumentalistów , którzy w zależności od potrzeby grają na instrumentach bądź śpiewają. Grupa bierze udział w licznych konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i uznanie.

- Nagroda Dla Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu
Rękodzieło- Regionalny strój zawkrzeński ( wersja lubowidzka)- Strój damski  i strój męski.

               

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!