16.08.2016r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html i stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW: ukazały się wnioski na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020.

Podmioty zamierzające ubiegać się o przyznanie pomocy powinny zapoznać się z wzorami wniosków oraz instrukcją ich wypełnienia. Ponadto należy zapoznać się z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020.

Proszę zwrócić również uwagę na załączniki do wniosku. Ich skompletowanie jest czasochłonne. Nabór wniosków będzie trwał maksymalnie do 30 dni. Wniosek powinien być komplety i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać numer ewidencyjny producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest wymagany przy złożeniu wniosku przez osobę ubiegającą się o dotacje ze środków Unii Europejskiej.
Otrzymana pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Termin planowanych naborów będzie ogłoszony na stronie internetowej SSS-LGD, w gminach członkowskich oraz na tablicach ogłoszeniowych.

21.06.2016r.

Informujemy, że od dnia 21.06.2016 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego do opłat składek członkowskich.

Nowy numer rachunku: 06 1750 0012 0000 0000 3336 8868

 W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat składek na w/w numer.

Zachęcamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014 - 2020

Do pobrania LSR

 

15.04.2016r.

W dniach 9 listopada 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły 32 wnioski. Zgodnie z art. 11 ust. 5 z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, dalej: ustawa), „wyboru LSR dokonuje się w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR", tj. do 30 kwietnia 2016 r.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie zajęło zaszczytne trzecie miejsce na liście rankingowej ocenianych wniosków http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html

 

26.10.2015r.

dziennikustawW dniu 09.10.2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Osoby zainteresowane realizacją projektów za pośrednictwem LGD zapraszamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia dostępną na stronie www.dziennikustaw.gov.pl

Podkategorie